Các công ty khai khoáng thuộc Tập đoàn BITEXCO, bao gồm:

  • Công ty TNHH một thành viên khoáng sản BITEXCO
  • Công ty TNHH Dầu khí BITEXCO