Viễn thông – một trong những lĩnh vực công nghệ cao được Nhà nước khuyến khích và ưu tiên phát triển cũng được Tập đoàn quan tâm đầu tư.

Các công ty thành viên của Tập đoàn trong lĩnh vực Viễn thông, bao gồm:

  • Công ty cổ phần Viễn thông Đông Dương TELECOM