Các công ty trong lĩnh vực hạ tầng thuộc Tập đoàn BITEXCO, bao gồm:
  • Công ty cổ phần BOT Đường tránh Thanh Hóa
  • Công ty TNHH Đường BT Chu Văn An