10 công ty thủy điện của Tập đoàn BITEXCO, bao gồm:
  1. Công ty cổ phần Thủy điện Nho Quế 1
  2. Công ty CP Đầu tư Phát triển và Điện Nho Quế (Nho Quế 2)
  3. Công ty cổ phần BITEXCO - Nho Quế (Nho Quê 3)
  4. Công ty cổ phần thủy điện BITEXCO Tả Trạch 
  5. Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi 
  6. Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền
  7. Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mức
  8. Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu
  9. Công ty cổ phần điện Miền Trung