News & Event

OFFICIAL INAUGURATION OF NHI HA SOLA POWER PLANT - PHASE 1

News - 10, month 09, 2019
In the morning of 10/09/2019, the Inauguration of Nhi Ha Solar Power Plant - Phase 1 with total investment cost of 1,130 billion VND invested by Solar Power Ninh Thuan ...

Chuyên viên pháp lý 2 EN

17/01/2019 Expired Trade Bitexco Ho Chi Minh Office 1

Mô tả công việc

Các trách nhiệm chính

 • Chủ động lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kiểm soát và kiểm toán trong phạm vi công việc được phân công.. Đảm bảo báo cáo đầy đủ kịp thời cho trưởng ban và lãnh đạo về các rủi ro, sai sót và kiến nghị giải pháp khắc phục
 • Xây dựng chính sách: Xây dựng, hoàn thiên các chương trình kiểm soát và kiểm toán nội bộ,,trực tiếp hoặc phân công cho các kiểm soát viên đọc và đưa ra ý kiến đóng góp với toàn bộ hệ thống văn bản kiểm soát nội bộ của Tập đoàn do các phòng ban, đơn vị soạn thảo. Tông hợp và báo cáo kết quả cho trưởng ban
 • Phối hợp với kiểm toán độc lập trong việc triển khai công tác kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho toàn tập đoàn và các công ty thành viên.
 • Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các KSV để đảm bảo chất lượng trong công tác kiểm soát và kiểm toán nội bộ.
 • Rà soát báo cáo kiểm soát và kiểm toán, ký báo cáo kết quả kiểm soát gửi trưởng ban, lên Chủ tịch hoặc tổng giám đốc, giám đốc công ty trong phạm vi được phân công hoặc ủy quyền.
 • Hỗ trợ trưởng ban kiểm soát xây dựng và hoàn thiên mô hình ban kiểm soát cũng như tổ chức, quản lý hoạt động trong ban kiểm soát.
 • Trực tiếp hoặc phối hợp đảm nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát hoặc thành viên ban kiểm soát của các công ty thành viên và công ty có vốn góp của Bitexco.
 • Kiếm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, kiểm tra tính pháp lý, trình tự đầu tư của dự án, kiểm tra nguồn vốn, các chi phí đầu tư bao gồm xây lắp, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư và chi phí khác, kiểm tra bóc tách khối lượng bản vẽ hoàn công, định mức, đơn giá trước khi quyết toán dự án…
 • Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

Yêu cầu công việc

Các trách nhiệm chính

 • Chủ động lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kiểm soát và kiểm toán trong phạm vi công việc được phân công.. Đảm bảo báo cáo đầy đủ kịp thời cho trưởng ban và lãnh đạo về các rủi ro, sai sót và kiến nghị giải pháp khắc phục
 • Xây dựng chính sách: Xây dựng, hoàn thiên các chương trình kiểm soát và kiểm toán nội bộ,,trực tiếp hoặc phân công cho các kiểm soát viên đọc và đưa ra ý kiến đóng góp với toàn bộ hệ thống văn bản kiểm soát nội bộ của Tập đoàn do các phòng ban, đơn vị soạn thảo. Tông hợp và báo cáo kết quả cho trưởng ban
 • Phối hợp với kiểm toán độc lập trong việc triển khai công tác kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho toàn tập đoàn và các công ty thành viên.
 • Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các KSV để đảm bảo chất lượng trong công tác kiểm soát và kiểm toán nội bộ.
 • Rà soát báo cáo kiểm soát và kiểm toán, ký báo cáo kết quả kiểm soát gửi trưởng ban, lên Chủ tịch hoặc tổng giám đốc, giám đốc công ty trong phạm vi được phân công hoặc ủy quyền.
 • Hỗ trợ trưởng ban kiểm soát xây dựng và hoàn thiên mô hình ban kiểm soát cũng như tổ chức, quản lý hoạt động trong ban kiểm soát.
 • Trực tiếp hoặc phối hợp đảm nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát hoặc thành viên ban kiểm soát của các công ty thành viên và công ty có vốn góp của Bitexco.
 • Kiếm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, kiểm tra tính pháp lý, trình tự đầu tư của dự án, kiểm tra nguồn vốn, các chi phí đầu tư bao gồm xây lắp, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư và chi phí khác, kiểm tra bóc tách khối lượng bản vẽ hoàn công, định mức, đơn giá trước khi quyết toán dự án…
 • Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

Mức lương và chế độ

Các trách nhiệm chính

 • Chủ động lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kiểm soát và kiểm toán trong phạm vi công việc được phân công.. Đảm bảo báo cáo đầy đủ kịp thời cho trưởng ban và lãnh đạo về các rủi ro, sai sót và kiến nghị giải pháp khắc phục
 • Xây dựng chính sách: Xây dựng, hoàn thiên các chương trình kiểm soát và kiểm toán nội bộ,,trực tiếp hoặc phân công cho các kiểm soát viên đọc và đưa ra ý kiến đóng góp với toàn bộ hệ thống văn bản kiểm soát nội bộ của Tập đoàn do các phòng ban, đơn vị soạn thảo. Tông hợp và báo cáo kết quả cho trưởng ban
 • Phối hợp với kiểm toán độc lập trong việc triển khai công tác kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cho toàn tập đoàn và các công ty thành viên.
 • Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các KSV để đảm bảo chất lượng trong công tác kiểm soát và kiểm toán nội bộ.
 • Rà soát báo cáo kiểm soát và kiểm toán, ký báo cáo kết quả kiểm soát gửi trưởng ban, lên Chủ tịch hoặc tổng giám đốc, giám đốc công ty trong phạm vi được phân công hoặc ủy quyền.
 • Hỗ trợ trưởng ban kiểm soát xây dựng và hoàn thiên mô hình ban kiểm soát cũng như tổ chức, quản lý hoạt động trong ban kiểm soát.
 • Trực tiếp hoặc phối hợp đảm nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát hoặc thành viên ban kiểm soát của các công ty thành viên và công ty có vốn góp của Bitexco.
 • Kiếm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, kiểm tra tính pháp lý, trình tự đầu tư của dự án, kiểm tra nguồn vốn, các chi phí đầu tư bao gồm xây lắp, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư và chi phí khác, kiểm tra bóc tách khối lượng bản vẽ hoàn công, định mức, đơn giá trước khi quyết toán dự án…
 • Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.
Expired

To link