HỆ GIÁ TRỊ

  • Dẫn dắt trong mọi lĩnh vực hoạt động.
  • Sáng tạo và hiệu quả, hỗ trợ bởi sự quyết đoán trong hành động.
  • Đáp ứng các thông lệ tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh đồng thời tôn trọng các giá trị truyền thống.
  • Trách nhiệm trong mọi tình huống.
  • Tinh thần đồng đội và tôn trọng sự khác biệt của nhau.
  • Tự tin với các thành tựu đã đạt được và quyết tâm phấn đấu xây dựng cho một tương lai tươi sáng hơn của Tập đoàn và của đất nước Việt Nam.