Văn Hóa Doanh Nghiệp

Mỗi người lao động tại Bitexco được đặt trong tổng hòa mối quan hệ với gia đình, đồng nghiệp, nội bộ, khách hàng và xã hội trên các nguyên tắc: Sáng tạo – Tích cực – Trọng tâm – Kết nối. Chúng tôi duy trì và phát triển đa dạng các tổ chức đoàn thể: Đảng bộ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Tổ chức Công đoàn. Bên cạnh các hoạt động nội bộ nhằm tăng cường đoàn kết và hiểu biết, tập đoàn Bitexco đóng góp trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động từ thiện, cứu trợ…