Chuyên viên Tài chính

01/07/2019 Hết hạn Tài chính Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco 1

Mô tả công việc

  1. Work closely with Finance Manager to implement the fundraising strategy for the projects of Ho Chi Minh City Branch;

Làm việc chặt chẽ với Trưởng phòng Tài Chính để thực hiện chiến lược huy động vốn cho các dự án của Chi nhánh TP. HCM;

  1. Work with local banks and other institutions for implementing tasks related to Finance Department;

Làm việc trực tiếp với các ngân hàng và định chế tài chính để thực hiện các công việc liên quan đến Phòng Tài Chính

  1. Design financial products to support fund raising purpose;

Thiết kế các sản phẩm tài chính để phục vụ cho mục đích huy động vốn;

  1. Build financial models as well as Feasibility Study for new projects;

Xây dựng mô hình tài chính và bản báo cáo nghiên cứu khả thi cho các dự án mới;

  1. Coordinate with other Departments to perform various tasks as directed by BOD.

Phối hợp với các phòng ban khác trong Công ty để thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

  1. Ngoại ngữ lưu loát;

Good at English;

  1. Có kinh nghiệm lập mô hình tài chính và định giá;

Experience in financial modeling and valuation;

  1. Kỹ năng hoạch định, triển khai và kiểm soát công việc;

Planning, deployment and control work progress skill;

  1. Kỹ năng làm việc nhóm.

Team work skill.

Hết hạn

Kết nối